• شناورهای فرآورش نفتی (FSU,FPSO)
  • شناورهای فرآورش نفتی (FSU,FPSO)
  • شناورهای فرآورش نفتی (FSU,FPSO)

جزئیات

  • تاریخ پروژه 09 سپتامبر 2018
  • دسته بندی فرا ساحلی

توضیحات